Upowszechnianie Edukacji Przedszkolnej W Ramach MOF Słupska Projekt RPPM.03.01.00-22-0146/16-00

Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli są partnerem PROJEKTU PN. "UPOWSZECHNIANIE EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ W RAMACH MOF SŁUPSKA", prowadzonego w ramach Działania 3.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w partnerstwie obejmującym Gminę Kobylnica, Miasto Słupsk, Miasto Ustka, Gminę Słupsk, Gminę Dębnica Kaszubska oraz Mentorzy Rozwoju Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli.

Całkowita wartość projektu wynosi 6 444 600,75 zł, wysokość dofinansowania ze środków RPO WP 2014-2020 wynosi 5 477 910,64 zł. Projekt jest ujęty w Zintegrowanym Porozumieniu Terytorialnym dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska.

Przedsięwzięcie obejmie:

  1. Tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego poprzez dostosowanie lub adaptację (prace remontowo-wykończeniowe) budynków i pomieszczeń, likwidację barier architektonicznych, wyposażanie placów zabaw, doposażenie przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach w sprzęt i pomoce dydaktyczne w zależności od potrzeb rozwojowych dzieci, organizacja pomieszczeń dla dzieci w oddziałach integracyjnych i dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
  2. Kompleksowe wspomaganie przedszkoli w zakresie doskonalenia nauczycieli w aspekcie podnoszenia jakości kształcenia we wczesnej edukacji dzieci, rozwoju kompetencji kluczowych oraz pomocy psychologicznopedagogicznej.
  3. Organizację zajęć dodatkowych, realizowanych poza pięciogodzinną bezpłatną podstawą programową, w tym zajęcia specjalistyczne, rozwijające kompetencje społecznoemocjonalne i gimnastykę korekcyjną.
  4. Indywidualizowane wsparcie dedykowane dzieciom z niepełnosprawnościami, obejmujące m.in. opracowanie programów i realizację zajęć dodatkowych, przygotowanie kadry dydaktycznej oraz szkolenia dla opiekunów.
  5. Pracę środowiskową z opiekunami prawnymi dzieci na rzecz podnoszenia świadomości w zakresie wpływu edukacji przedszkolnej na rozwój dziecka.

Efektem projektu będzie:

  1. Liczba miejsc wychowania przedszkolnego dofinansowanych w Programie - 200 szt.
  2. Liczba dzieci objętych w ramach programu dodatkowymi zajęciami zwiększającymi ich szanse edukacyjne w edukacji przedszkolnej 1252 osób
  3. li Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami - 4 szt.
  4. Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 112 osób
  5. Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu Programu - 23 osoby

Realizacja projektu potrwa do 31 grudnia 2018 r.

Więcej informacji o MOF Słupsk: http://www.mofslupsk.pl/index.php/o-projekcie